Trwa ładowanie strony

Pomoc finansowa / zasiłki

Pomoc społeczna ma na celu „umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (…) Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: - osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego/rodzinnego oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest  w szczególności osobom/rodzinom dotkniętym:
 • ubóstwem
 • sieroctwem
 • bezdomnością
 • bezrobociem
 • niepełnosprawnością
 • długotrwałą lub ciężką chorobą
 • przemocą w rodzinie (w tym potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi)
 • potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudnościami w integracji (w cudzoziemców uzyskujących w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)
 • trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • alkoholizmem lub narkomanią
 • zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową
 • klęską żywiołową lub ekologiczną