Trwa ładowanie strony

Dodatek dla gospodarstw domowych

U W A G A!!!

Od 27 października 2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu ogrzewania peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opałowym.

DO POBRANIA

 

Dodatek dla gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest:
peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym
, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku (bez kryterium dochodowego).  
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub 
zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. (wyjątek stanowią źródła wpisywane lub zgłaszane po raz pierwszy!).


Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:
  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, 
     

    UWAGA: DODATKIEM NIE JEST OBJĘTY  tzw. GAZ SIECIOWY

     
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Jeden dodatek przysługuje na jeden adres – w przypadku gdy pod  jednym adresem zamieszkania  zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe  jeden dodatek przysługuje  dla wszystkich  gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy na jeden adres złożono więcej wniosków  - dodatek jest przyznawany  wnioskodawcy, który  złożył wniosek jako pierwszy. 


Wnioski  złożone po 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.


Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie  dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. 
Wnioskodawcy przesyłana jest  informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.


Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie  rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. ( Zasada –   jedno główne źródło ciepła
i związane z tym źródłem paliwo – jeden dodatek).


Uwaga! Dodatek przysługuje także w przypadku tzw. lokalnej  sieci ciepłowniczej obsługiwanej z kotła zasilanego  pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła gazowego  zasilanego skroplonym gazem LPG albo kotła na olej opałowy. W tym przypadku do wniosku należy  załączyć oświadczenie  właściciela lub zarządcy budynku.
Osoby, które korzystają z ciepła systemowego nie są uprawnieni do dodatków (zarówno węglowych jak i z tytułu innych źródeł).