Trwa ładowanie strony

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - TELEOPIEKA

 


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II (Teleopieka)


Rozdział I  INFORMACJE O PROGRAMIE                                                                                

1.
Okres trwania Programu – 01.05.2022 – 31.12.2022.                                                                        
2. Liczba miejsc w Programie – 30
3. Uczestnictwo w Programie - bezpłatne
4. Firma realizująca usługę teleopieki  - zostanie wyłoniona przez OPSMiG w Jędrzejowie zgodnie z przepisami zamówień publicznych

Rozdział II KRYTERIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

1.Program skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki ( kryteria obowiązkowe) :

Są osobami  w wieku 65 lat i więcej zamieszkującymi na terenie miasta i gminy Jędrzejów, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i które  prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, lecz osoby te nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
2.W przypadku zgłoszenia się kandydatów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc, dodatkowo punktowane będą osoby:
1)  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności + 1 punkt;
2)  z niepełnosprawnością sprzężoną (
występowanie co najmniej dwóch lub więcej niepełnosprawności) + 1 punkt;    
3) ze zdiagnozowanymi schorzeniami przewlekłymi tj.
-  kardiologicznymi+ 1 punkt;

-  neurologicznymi+ 1 punkt;
-  onkologicznymi + 1 punkt;
-   cukrzycą + 1punkt.
3. Osoby przebywające w placówce świadczącej całodobową opiekę, jak np. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy nie kwalifikują się do Programu.  

Rozdział III REKRUTACJA
1.Kwalifikacji Kandydatów dokona 2- osobowa  komisja złożona z pracowników  OPSMiG w Jędrzejowie. 
2. Do udziału w Programie zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów.                                  
3. Na podstawie przedłożonych zgłoszeń komisja sporządzi listę podstawową i rezerwową uczestników Programu.
Osoby z największą liczbą punktów z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w Programie w przypadku rezygnacji z udziału w nim osób z listy podstawowej.
4. W przypadku, gdy więcej uprawnionych do wsparcia Kandydatów uzyska jednakową liczbę punktów, o zakwalifikowaniu decydować będzie wiek (lata, miesiące) w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego.

5.Do skreślenia Kandydata z listy może dojść w przypadku podania przez niego nieprawdziwych danych.
6.W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba osób przewidywana do objęcia Programem, OPSMiG w Jędrzejowie rozpocznie dodatkową rekrutację uczestników.
7.Informacje o wynikach rekrutacji będą dostępne w OPSMiG w Jędrzejowie.

 (w sposób zgodny z polityką bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).
8. Z osobami zakwalifikowanymi pracownicy OPSMiG w Jedrzejowie skontaktują się telefonicznie.


Rozdział IV PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
1. Dokumenty tj. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa
w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II (Teleopieka)– dostępne są do pobrania na stronie:www.opsjedrzejow.pl w zakładce
: Formy pomocy – Usługi dla osób starszych niepełnosprawnych  lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 113b, od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 -15.30 (pokój nr 21 i 22).  
2. Do formularza zgłoszeniowego dołącza się dokumenty potwierdzające stan zdrowia, niepełnosprawność. 
3. Osoby zainteresowane udziałem w Programu mogą składać dokumenty:
1) osobiście w OPSMiG w Jędrzejowie, w dni robocze od poniedziałku do piątku,  w godzinach 7.30-15.30;
2) elektronicznie na adres: ops@opsjedrzejow.pl
Chęć przystąpienia do Programu można także zgłosić telefonicznie:  41-386-41-95
W odpowiedzi na zgłoszenie telefoniczne pracownik OPSMiG w Jedrzejowie uda się do miejsca zamieszkania Kandydata w celu wypełnienia stosownej dokumentacji.
4. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację  podpisuje opiekun prawny. 
5. Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

Rozdział V OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy Programu zobowiązani są do:
1) podpisania dokumentacji niezbędnej do realizacji usługi teleopieki w tym umowy użyczenia „opaski bezpieczeństwa”;
2) podania danych osób do kontaktu ( członkowie rodziny, sąsiad, opiekun);
3) udostępnienia dokumentacji medycznej;
4) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Programie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu;
2. Uczestnicy Programu są uprawnieni do:
1) otrzymania wsparcia w formie teleopieki polegającej na otrzymaniu „opaski bezpieczeństwa” wraz z usługą sprawowania całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu
2) wglądu do dokumentacji Programu dotyczącej uczestnika.

Rozdział VI REZYGNACJA I WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W PROGRAMU
1. Uczestnik Programu ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie na własne żądanie.
2. Osoba rezygnująca z udziału w Programie musi złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie.
3. Rażące nieprzestrzeganie Regulaminu oraz niewłaściwe korzystanie z „opaski bezpieczeństwa” może skutkować wykluczeniem z Programu.      

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2022 r.
2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczna decyzja należy do realizatora Programu tj. OPSMiG w Jędrzejowie.
3. Przystąpienie Kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II (Teleopieka)