Trwa ładowanie strony

Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności – Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie


 Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stony internetowej Ośrodka Pomomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • pliki dołączane do artykułów zapisane są najczęściej w formacie PDF
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w zakresie strony internetowej jest pan Konrad Jaszczyk, e-mail: konrad@opsjedrzejow.pl
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną osoba kontaktową jest pan Robert Urbański, e-mail:
rurbanski@opsjedrzejow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 386-18-28 wew. 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny czyli Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
 • Budynek główny będący główną siedzibą OPSMiG, adres: ul.11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów
 • Na ogrodzonym placu przynależnym do Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się   1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu głównym znajduje się podjazd wyposażony w poręcz dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach.  Drzwi główne posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów.
 • Budynek główny  Ośrodka  Pomocy Społecznej  posiada dwie kondygnacje (parter + piętro). W budynku nie ma windy. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych, nie funkcjonuje system informacji głosowej, brak pętli indukcyjnej.
   
 • Informacja (punkt obsługi klienta) znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Obsługa realizowana jest zasadniczo poprzez okienko podawcze.
  Pomieszczenie sąsiadujące z punktem obsługi to duży, pozbawiony barier hall umożliwiający dojazd i manewry wózkiem inwalidzkim.
 • Osoby z problemami w poruszaniu się oraz osoby na wózkach inwalidzkich załatwiane są na parterze.  
 • Na parterze znajduje się dwie toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Drzwi do wszystkich pomieszczeń wewnątrz  Ośrodku posiadają odpowiednią szerokość, konstrukcyjnie pozbawione są progów. Dotyczy to również korytarzy.
 • Wyrażamy zgodę na wejście do budynku z psem asystującym.
 • W Ośrodku istnieje możliwość podstawowej komunikacji w języku migowym (chęć skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić w Informacji (punkcie obsługi) lub u osoby wyznaczonej do kontaktu (p. Robert Urbański) nr telefonu 41-386-18-28, wew.33. lub komórka 505-022-340
 • W Ośrodku istnieje możliwość telefonicznego umówienia się z pracownikiem na parterze budynku w celu poinstruowania osoby wymagającej pomocy  lub skontaktowania jej z odpowiednim pracownikiem merytorycznym celem załatwienia danej sprawy – nr tel. 41 386-18-28 (pracownik dyżurujący na Informacji lub kierownik sekcji).
 •  Lokal w budynku przy ul. 11 Listopada 81 będący siedzibą Dziennego Domu „Senior+”.
   
 • Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego, kilkukondygnacyjnego.
  Brak miejsc parkingowych przynależnych do lokalu. Przy wejściu głównym do lokalu znajduje się podjazd wyposażony w poręcz dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach.  Drzwi główne posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów.
 • Wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie pozbawione progów, wszystkie drzwi wewnętrzne i korytarze mają odpowiednią szerokość umożliwiającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Lokal posiada łazienkę przystosowaną dla potrzeb osób  niepełnosprawnych. 
 • Lokal nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych, nie funkcjonuje system informacji głosowej, brak pętli indukcyjnej.
 • W placówce brak jest możliwości uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem języka migowego.
 • Lokal jest częściowo, nie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.